پیشرفت پروژه جیبرس

ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم! ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!

تاریخ توضیح
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
بزودی نسخه آلفای جیبرس منتشر خواهد شد.
۲۶ مهر ۱۳۹۳ نام جیبرس برای این پروژه برگزیده شده و دامنه‌ی Jibres.ir ثبت شد.
... ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم!

صبور باشید...